top of page

İnşaat Ruhsatı için Neler Gerekli?

Bir yapı inşa etmeye karar verdiyseniz, öncesinde inşaat izni (ruhsatı) almanız gereklidir.


Ruhsat nedir? İnşaat ruhsatı ile iskan ruhsatının farkı nedir?


Türk Dil Kurumuna göre ruhsat izin, müsaade, izin belgesi anlamlarına gelmektedir. Bir yapının inşa sürecinde 2 farklı ana ruhsat alınır. Bunlardan ilki inşaata başlamadan önce alınan ve inşaata başlayabilmek için gerekli olan "inşaat" ruhsatıdır. İkincisi ise yapının inşası tamamlandıktan sonra yapıda yaşama başlamak için alınan "iskan" ruhsatıdır. İskan ruhsatı halk arasında oturma izni olarak da tabir edilir. İnşaat ruhsatı inşasını planladığınız projelerinizin yönetmeliklerle uyumunun kontrol edilmesi neticesinde verilir. İskan ruhsatı ise inşa edilmiş binanın inşaat ruhsatına uygunluğunun kontrolü ile verilir.


Bu yazımızda inşaat ruhsatını ele alıyoruz. Gerekenleri saymaya başlamadan önce şunu belirtmeliyiz ki uzayan liste karışık görünse de projenizde birlikte çalışmaya karar verdiğiniz mimarınız size bu süreçte rehberlik ederek kolay ve anlaşılır hale getirecektir.


İnşaat Ruhsatı için hangi belgeler gerekli?


İnşaat ruhsatı almak için gerekli belgeler, belediye veya ilgili idari makam tarafından belirlenen kurallara göre değişebilir. Ancak genel manada şu belgeler talep edilir:


1. İnşaat ruhsatı talebini içerir dilekçe

- Dilekçe örneği ilgili belediyeden temin edilebilir.

- Tapu kayıtlarına göre maliklerin dilekçeyi imzalaması; dilekçede tebligat adreslerinin ve telefonlarının bulunması gerekmektedir.

- Vekaleten yapılan başvurularda vekil olan şahıs tarafından dilekçenin imzalanması ve vekaletname aslı ile birlikte fotokopisinin ibrazı gerekmektedir.

2. Ön İnceleme Projesi

3. Tapu kayıt örneği / Ruhsat verme aşamasında tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler:

- Tapu Senedi

- Özel kanunlara göre tahsisi yapılıp henüz tapu siciline kaydedilmemiş ancak

- Mülkiyete dair kesinleşmiş mahkeme kararı ve bu mahkeme kararına dayalı olarak

- Kesinleşmiş kamulaştırma kararları

4. Tapu Maliki Kimlik Fotokopisi

5. Tapu Malikinin Güncel Adresini Gösteren İkametgah Belgesi

6. İmar Durumu Belgesi (İmar Çapı)

7. Aplikasyon Krokisi

8. Harita (Plan) Örneği

9. Yapı Yeri ve Uygulama Krokisi

10. Kot Krokisi

11. Numarataj Belgesi ve krokisi

12. Diplomasız Usta Çalıştırmama Taahhüdü ve Usta Belgeleri

13. Enerji Kimlik Belgesi veya taahhütnamesi

14. Kanalizasyon ve sular idaresinden alınan belge

15. İmar mevzuatına uygun olarak hazırlanmış projeler;

- Mimari Proje

- Statik Proje

- Elektrik Projesi (TEDAŞ onaylı)

- Mekanik Tesisat Projesi

- Isı Yalıtım Raporları

- Zemin Etüt Raporu

- Varsa Kalorifer, Asansör veya Klima Projesi

- Plankote / Harita TUS

16. Her bir proje müellifi tarafından düzenlenecek taahhütname

17. Fenni Mesuliyet taahhütnameleri (Toplam inşaat alanı 200 m2'nin altında ve bir parselde tek yapının olduğu durumlarda)

18. Müteahhitlik Evrakları

a) Yapının müteahhitliğini mal sahibi üstlendiği takdirde;

- Nüfus Fotokopisi

- Yapının müteahhitliğini üstlendiğine dair taahhütname

- Geçici müteahhitlik belgesi

- Varsa Ticaret Odası Kaydı ve Vergi Levhası

b) Yapı Müteahhit tarafından yapılacak ise;

- Mal sahibi ve Müteahhit arasında düzenlenen noter onaylı yapım sözleşmesi

- Vergi Levhası

kanunlarında mülkiyet belgesi yerine geçmesine dair hüküm bulunan ilgili kamu kuruluşlarınca verilmiş tahsis belgesi yetkili diğer makamlar tarafından verilen belge

- Oda Kayıt Belgesi

- Şirket Yetkilisinin İmza Sirküleri

- Yapının müteahhitliğini üstlendiğine dair taahhütname

19. Şantiye Şefi Evrakları (Toplam inşaat alanının 200 m2den fazla olduğu veya bir parselde birden fazla yapının olduğu durumlarda);

- İl sınırları içerisinde görev yapan Şantiye Şefi ve Mal Sahibi/Müteahhit arasında yapılan

Sözleşme

- Şantiye Şefliğini üstlenildiğine dair taahhütname

20. Yapı Denetim Evrakları (Toplam inşaat alanının 200 m2den fazla olduğu veya bir parselde birden fazla yapının olduğu durumlarda);

- Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi

- Yapıya İlişkin Bilgi Formu

- Yapı Denetim Kuruluşu ile mal sahibi arasındaki yapı denetimi hizmet sözleşmesi

- Yapı Denetim Kuruluşunun yapı denetimi üstlendiğine dair taahhütname

- Mal müdürlüğüne yatırılan Yapı Denetim Sözleşme Bedeli Makbuzları (aslı)

- Yapı Denetim Kuruluşunun imza sirküleri

- Yapı Denetim Kuruluşunun, yapılacak yapı için görevlendirdiği teknik personellerin ikametgah belgeleri

21. Gerekli ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün görüş yazısı

22. Gerekli ise ÇED Raporu

23. Gerekli ise Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı


Bu belgelerin yanı sıra, belediyenin yada ilgili idarenin talep ettiği farklı belgeler olabilir. Yada bazı burada belirtilmiş bazı belgelere gerek duyulmayabilir. Başvuru süreci ve gerekli belgeler, yerel idarenin web sitesinde mevcut olabilir veya ilgili birimlerine başvurularak öğrenilebilir.


38 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page